دانیار - آزمون‌های روانشناختی

فقط شما می‌توانید خودتان را به «دقت» ارزیابی کنید.

مشاهده سنجش‌ها

سنجش‌ها

 • سنجش شخصیت نئو NEO-PI-R

  آزمون نئو که با نام (5 Big) هم شناخته می شود، یکی از پرسشنامه های خود اظهاری ویژه گی های شخصیت می باشد که تاریخچه ی نظریه های عاملی آن به پژوهش های مک کری و کاستا در سال 1985 باز می گردد و یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی می باشد که در ایران و با توجه به شناخت فرهنگی ایران توسط دکتر حسن حق شناس هنجاریابی شده است. مدل پنج عاملی شخصیت چهار دهه سابقه ی تحول داشته است و محصول سنت واژگان (تحلیل صفحات موجود در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها) و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت می باشد. نام کامل این آزمون NEO - Personality Inventory - Revised است.

  شروع سنجش
   
 • سنجش عوامل تنیدگی زای حرفه‌ای

  بسیاری از افراد مشکلات سلامت جسمانی و روانی خود را با کار مرتبط می‌دانند و اغلب بار فیزیکی، روانی و شرایط کلی کار خود را به عنوان علل اصلی شکایت‌های سلامت خویش ذکر می‌کنند و به همین جهت اهمیت پیامدهای زیان‌بار سطوح بالای تنیدگی ناشی از کار در سطح فردی و سطح سازمانی قابل توجه است؛ این پیامدها در سطح فردی به منزله‌ی تهدیدی برای سلامت جسمانی و روانی، کیفیت زندگی و تحول فردی است و در سطح سازمانی نیز افزایش غیبت، تعارض، جابه‌جایی و کاهش کّمی و کیفی کار را در پی دارد.

  شروع سنجش
   

درباره دانیار

درباره ما متن معرفی در این صفحه قرار می‌گیرد. طرح وظایف و مسئولیت‌ها مانند زیاد بودن بار کاری، کم بودن ساعت‌های استراحت، طولانی و خسته‌کننده بودن ساعت‌های کار، عدم نیاز به مهارت کارکنان در انجام کارهای روزمره؛ 2. سبک مدیریت مانند کم بودن یا فقدان مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری، ارتباطات ضعیف سازمانی؛ 3. روابط بین‌فردی ناکارآمد مانند روابط اجتماعی ضعیف، عدم ارتباط كافي با مدیران، افراد تابع و فقدان حمایت یا کمک از سوی همکاران و سرپرستان؛ 4. دل‌مشغولی‌های حرفه‎ای مانند جریان پیشرفت حرفه‎ای، کافی نبودن ترفیع‌ها، فقدان ایمنی در کار، فقدان فرصت رشد و تغییرات سریع بدون ایجاد آمادگی در کارکنان؛ 5. نقش سازمانی فرد مانند تعارض نقش، انتظارات شغلی نامشخص (ابهام نقش) و مسئولیت‌های بیش از اندازه (تعارض مسئولیت‌ها)؛ 6. منابع وابسته به محیط کار مانند شرایط محیطی ناخوشایند یا خطرناک، ازدحام جمعیت، سروصدا، آلودگی هوا و فقدان فناوری و ایمنی کار. طرح وظایف و مسئولیت‌ها مانند زیاد بودن بار کاری، کم بودن ساعت‌های استراحت، طولانی و خسته‌کننده بودن ساعت‌های کار، عدم نیاز به مهارت کارکنان در انجام کارهای روزمره؛ 2. سبک مدیریت مانند کم بودن یا فقدان مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری، ارتباطات ضعیف سازمانی؛ 3. روابط بین‌فردی ناکارآمد مانند روابط اجتماعی ضعیف، عدم ارتباط كافي با مدیران، افراد تابع و فقدان حمایت یا کمک از سوی همکاران و سرپرستان؛ 4. دل‌مشغولی‌های حرفه‎ای مانند جریان پیشرفت حرفه‎ای، کافی نبودن ترفیع‌ها، فقدان ایمنی در کار، فقدان فرصت رشد و تغییرات سریع بدون ایجاد آمادگی در کارکنان؛ 5. نقش سازمانی فرد مانند تعارض نقش، انتظارات شغلی نامشخص (ابهام نقش) و مسئولیت‌های بیش از اندازه (تعارض مسئولیت‌ها)؛ 6. منابع وابسته به محیط کار مانند شرایط محیطی ناخوشایند یا خطرناک، ازدحام جمعیت، سروصدا، آلودگی هوا و فقدان فناوری و ایمنی کار. طرح وظایف و مسئولیت‌ها مانند زیاد بودن بار کاری، کم بودن ساعت‌های استراحت، طولانی و خسته‌کننده بودن ساعت‌های کار، عدم نیاز به مهارت کارکنان در انجام کارهای روزمره؛ 2. سبک مدیریت مانند کم بودن یا فقدان مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری، ارتباطات ضعیف سازمانی؛ 3. روابط بین‌فردی ناکارآمد مانند روابط اجتماعی ضعیف، عدم ارتباط كافي با مدیران، افراد تابع و فقدان حمایت یا کمک از سوی همکاران و سرپرستان؛ 4. دل‌مشغولی‌های حرفه‎ای مانند جریان پیشرفت حرفه‎ای، کافی نبودن ترفیع‌ها، فقدان ایمنی در کار، فقدان فرصت رشد و تغییرات سریع بدون ایجاد آمادگی در کارکنان؛ 5. نقش سازمانی فرد مانند تعارض نقش، انتظارات شغلی نامشخص (ابهام نقش) و مسئولیت‌های بیش از اندازه (تعارض مسئولیت‌ها)؛ 6. منابع وابسته به محیط کار مانند شرایط محیطی ناخوشایند یا خطرناک، ازدحام جمعیت، سروصدا، آلودگی هوا و فقدان فناوری و ایمنی کار.